http://
서버시간 간편메뉴
즐겨찾기 추가
트윗하기

sugang.skku.edu 관련 커뮤니티 글 목록


sugang.skku.edu가 태그된 한마디들을 보는중... 전체보기
커뮤니티 게시판

g

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-05-23  

수강 올클 감사감사

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-08  

유이리 ㅅㄱ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

인공지능 팔아요

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

이거 안되면 한강가자

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

진짜 수강신청 몇번째냐....수강대학교ㅅㅂ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

ㅅㅂ 휴학각이다

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

포도알 천국 플미충지옥

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

졸업하고싶다****

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-07  

지금 터짐?

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

대가리수는 많은데 왜 to는 조금밖에 없냐 아이캠 경쟁률이 공무원시험이네

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

8시 증원이래놓고 1분 동안 안 늘어나는 거 뭐냐

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

제발 진리으 ㅣ네이비즈ㅡㅁ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

포도알천국 플미충지옥

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

진리의 네이비즘 제발

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

오빠뿌빠뿌빠빠

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

유이리제발

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

핵균 아캠 듣게해주세요 크헝

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

차이리 내꺼

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

제발 기시회......

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

핵균 듣게 해주세요 존나 간절,,,

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

포도알천국 플미충지옥

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

유이리 내꺼다 ㅅㅂ놈들아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

아이캠 하나만 더도말고 하나만 제발

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

쫄병스넥마싯당

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-06  

뀨뀨

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

성대 인터넷과경영 월요일 강윤정교수 수업과 화요일 이원준교수 수업이랑 교환하실분

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

캬캬 수강신청 이렇게 쉬울수가 있냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

4개 깔끔히 성공~

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

전공 한 자리 잘 가지고 간다 ㅅㄱ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기 1  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

┗ 전공뭐임?

ㅇㅋ 다 성공 ㅅㄱ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

서버터짐??

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

대체 ㅈㅇㄹ 는 무슨 뜻임

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기 1  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

┗ 자이라

ㅅㅂ 월요일 수업 가야되냐?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

ㅋㅊㅋㅌㅊㅋ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

아 시벌 한 자리 증원이 말이나되냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

피방왔는ㄷ데 겁나 피곤하다 이거 하고 학교도 가야되는데 가기 실ㅎ다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

객같은수강신청

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

찬주띠 ㅜㅜ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

전공증원 왜 안해주냐아아아아아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

회계원리 증원좀해줘라~

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

아시팔 월욜1교시 걍 드랍한다 가기 존나 귀찮네

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

제발 ㅠㅠ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

줍줍줍줍

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

제발제발벶제ㅔ레제제발 이번에 못하면

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기 1  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-05  

┗ 휴학이다

안녕

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-03  

.

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

뭐지

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

옆 동네에서 왓다가여 올클하세여~~

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

자료구조 컴퓨터구조 삽니다. 카톡 x2ever

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

자료구조 삽니다 카톡 ownage

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

기업증구너 아이캠 삽니다 카톡 kijo65

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

앙! 6전공띠!

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

ㅅㅅ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

이산 이영수 삽니다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

스..벌 글로벌 티오 왤

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

진리의 네이비즘 올클 성공

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

응못해

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

이산 이영수 삽니다 10민원가능

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

기업증권 팝니다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

한개하는데 한개를 못하겠어..?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

군생활 5달 남았으면 다한거아님?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기 3  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

┗ 세상에서 제일 안가는 시간대 150
┗ 난 40일 남았는데 시간이 안가서 미칠거 같던데
┗ 난 40일 남았을 때도 시간이 안가서 미칠거 같던데

가즈아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

ㅏㅣ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

진리의 네이비즘

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

신종설 삽니다 카톡 wjdghks7614

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

기업증구너 아이캠 삽니다 카톡 kijo65

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

인공지능 5만원에 산다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

논어 이주강 교수님 삽니다 카톡 kimsangyun94

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

아무렇게나 개념있는 한마디

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

아무렇게나 개념있는 한마디 kimsangyun94

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

프문 30에 팜

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-02  

성대 성대!

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-01  

흑흑 넘모 슬프다 흑흑

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-03-01  

올킬 ㅋ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-26  

ㅜㅡㅠㅜㅡ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-26  

또 ><

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-26  

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-26  

지금 몇명 있냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-26  

역시 지잡클라스

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

프문이 15만원 산다 카톡 skean92

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

ㅠ.ㅠ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

기초중국어 빠져주세요ㅠ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

히히히히히히힣히 올클

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올광탈이다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

우주로 가즈아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

아아 들리십니까?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

물리실험 빠지자

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올클해따..

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

새내기 올클!!! 점심등교 가즈아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올클잼~~~~~~~

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

이혜경 교수님 빠져라 애들아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

새내기 9시 수업 세개 무엇??

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

아싸 화금 공강

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올클 성공 ㅋㅋㅋㅋ 축배를 들어라~

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올클 성공 축배를 들어라~

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올클이다 **들아

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  

올클했다 ㅅㄱ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  sugang.skku.edu   18-02-22  
이전     01    02    03    04    05     

sugang.skku.edu가 태그된 한마디들을 보는중... 전체보기
홈으로 이동하고 서버시간 확인하기